Biznes dla młodych

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Biznes dla młodych”

Biuro projektu „Biznes dla młodych” obsługuje interesantów w godz. 09.00-14.00.

Zapytania prosimy kierować na adresbiznesdlamlodych@siph.com.pl

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa ogłasza I termin naboru wniosków

w dniach 11.04-13.05.2022 r.

Termin składania biznes planów: do 07.07.2022 r. (w godz. 9-14).

Nabór zakończony.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa ogłasza II termin naboru wniosków

w dniach 14.05-24.06.2022 r.

Nabór zakończony.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa ogłasza III termin naboru wniosków

w dniach 27.06-08.07.2022 r.

Projekt

Projektu „Biznes dla młodych” realizowany jest przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach (Kielce, ul. Sienkiewicza 53, II piętro), na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-26-0001/21-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Poddziałanie 1.2.1. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Cel główny projektu obejmuje bezpośrednie wsparcie osób młodych bez pracy w woj. świętokrzyskim poprzez zaangażowanie do Projektu 57 osób (30 K i 27 M) oraz powstanie w 2022 r. 48 nowych podmiotów gospodarczych (25 K i 23 M).

Adresat projektu – grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 18 -29 lat (do dnia 30 urodzin), które:

– są bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. NEET,

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

– nie pracuje(tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

– nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym) i ,

– nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie, kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym, w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

Czy studenci studiów zaocznych i wieczorowych zgodnie z definicją Młodzieży NEET kwalifikują się do udziału w projekcie?

Jako osobę niekształcącą się traktuje się osobę, która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumianym jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym). W związku z tym, studenci studiów prowadzonych w trybie niestacjonarnym (wieczorowym/zaocznym) mogą być uczestnikami projektu.

– zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Na etapie rekrutacji priorytetowo będą traktowane:

– osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów) – min. 20% UP (min. 12 osób) – (10 pkt.), poprzez przyznanie dodatkowych punktów.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie

1.

Badanie predyspozycji – indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy.

Czas trwania: 1h/os.

Miejsce realizacji: Kielce – siedziba SIPH.

2.

Wsparcie szkoleniowe – grupowe szkolenia z zakresu przedsiębiorczości – wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji

W ramach wsparcia szkoleniowego zapewniamy:

– doświadczonych wykładowców,

– materiały szkoleniowe dla uczestnika szkolenia,

– serwis kawowy + lunch,

Czas trwania: 16h (2 dni).

Miejsce realizacji: Kielce.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenie szkolenia w formie zdalnej.

3.

Wsparcie finansowe na otworzenie działalności gospodarczej – dotacja
Wsparcie finansowe w wysokości do 23 050,00 zł  dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na podstawie opracowanych na okres 12 miesięcy biznes planów. Wkład własny uczestnika nie jest wymagany. Działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana na terenie województwa świętokrzyskiego i być prowadzona minimum 12 miesięcy.

4.

Finansowe wsparcie pomostowe – dotacja
Wypłacane comiesięcznie przez 6 miesięcy do 2000 zł / m-c dla osób, które otrzymały wsparcie finansowe na otworzenie działalności gospodarczej. Finansowe wsparcie pomostowe może być przeznaczone w szczególności na następujące rodzaje kosztów:

a) zapłatę danin publicznoprawnych (w tym obowiązkowe składki ZUS Uczestnika projektu),

b) koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzoną działalność gospodarczą),

c) koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę,

d) koszty opłat telekomunikacyjnych (w tym abonament lub doładowanie telefonu na kartę zarejestrowanego na firmę Uczestnika projektu, opłata za internet),

e) koszty usług pocztowych i kurierskich,

f) koszty usług księgowych,

g) koszty związane z ubezpieczeniem osób i / lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,

h) koszty usług prawnych,

i) koszty usług leasingowych dotyczących środka trwałego/wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności,

j) koszty działań informacyjno – promocyjnych,

k) koszty materiałów biurowych,

l) koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego firmy.

 Łącznie kwota dotacji: ponad 35 tys. zł. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja

 Dokumenty do pobrania:

Zamówienia – doradca zawodowy

Informujemy, że w powyższym zapytaniu omyłkowo wpisano datę składania ofert na 26.06.2022 r. Prawidłowa data to: 26.05.2022 r. Poniżej skorygowana treść zapytania.

Na podstawie złożonych ofert do realizacji zamówienia zostały wybrane oferty poniższych wykonawców, które uzyskały 100 pkt. zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

  • „ALEF” CENTRUM NAUKI, ROZWOJU I DORADZTWA Anna Wrzoskiewicz              
  • CENTRUM USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH ANIMAE ANNA KWAŚNIEWICZ
  • Firma Doradczo-Szkoleniowa VERENE Iwona Mazur

Zamówienia – usługa szkoleniowa

Na podstawie złożonych ofert do realizacji zamówienia została wybrana oferta, która uzyskała 100 pkt. zgodnie z zapisami zapytania ofertowego:

P. I J. Quality P.Woźniak J.Wąsiński Spółka Jawna

Przydatne linki:

– http://www.efs.gov.pl/

– http://www.europa.eu/

– http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

– http://www.wup.kielce.pl/

– http:// www.mapadotacji.gov.pl/

Biuro Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Tel. 41-344-43-92

e-mail: sekretariat@siph.com.pl

II piętro

Osoby do kontaktu:

Łukasz Porębski 41-344-43-92 w.51, l_porebski@siph.com.pl

Wiesław Czepiel 41-344-43-92 w.28, w_czepiel@siph.com.pl

Artur Skóra 41-344-43-92 w.28, a_skora@siph.com.pl

Piotr Brych 41-344-43-92 w.47, p_brych@siph.com.pl

Program: PO WER 1.2.1

Tytuł projektu: „Biznes dla młodych”

Wartość Projektu: 2.058.480,00 PLN

Wkład własny: 18.804,00PLN

Kwota dofinansowania: 20.39.676,00PLN

Termin realizacji Projektu: 03.2021 r. – 06.2023 r.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.