BUR Baza Usług Rozwojowych

OPERATOR usług rozwojowych dla MŚP z obszarów funkcjonalnych miast:

Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna
dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych BUR

Działanie 10.05 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa została Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) wyłonionym w konkursie do realizacji usług rozwojowych dla świętokrzyskich przedsiębiorców z obszaru funkcjonalnego miast: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU :

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wsparcie procesów adaptacyjnych w MŚP posiadających siedzibę, co najmniej w jednym z 3 obszarów funkcjonalnych miast: Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska-Kamiennej, Starachowic oraz ich pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania zintegrowanego z Bazą Usług Rozwojowych.

Planowane efekty:

  • Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie- 100
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu- 1600 (480 Kobiet i 1120 Mężczyzn)
  • Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie- 250
  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie- 2000 (800 Kobiet i 1200 Mężczyzn)
  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie- 252 (75 Kobiet i 177 Mężczyzn)
  • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie- 355 (46 Kobiet i 309 Mężczyzn)

Wartość projektu: 14 672 047,50 PLNWkład Funduszy Europejskich: 11801422,50 PLN

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych

dla przedsiębiorstw MŚP z terenu miast:
Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa poszukuje pracownika na stanowisko Asystenta Administratora Punktu Obsługi Przedsiębiorców 

Informujemy, iż od 25 maja 2018 r. obowiązuje nowy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

Zmianie uległy zapisy dotyczące ochrony danych osobowych w związku wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, że od dnia 15.11.2018 r. wchodzi w życie nowy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

Zmiany dotyczą w szczególności zapisów: § 4 Rekrutacja, dokumenty zgłoszeniowe.    1.Zmieniono treść pkt 12.:

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć nie później niż 21 dni przed planowanym terminem usługi.    2. Dodano treść pkt 18.:
W przypadku przedsiębiorstw delegujących do udziału w usłudze rozwojowej osoby świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, wsparciem w ramach projektu mogą być objęte ww. osoby pod warunkiem, iż stanowią one nie więcej niż 25% wszystkich delegowanych do udziału w danej usłudze rozwojowej pracowników. Powyższa zasada nie ma zastosowania gdy do udziału w usłudze delegowany jest jeden pracownik przedsiębiorcy.

Ułatwienia dostępu