Miejsce pracy dla Ciebie

Miejsce pracy dla Ciebie”

Dotacja dla pracodawcy w wysokości 25 000,00 PLN na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, która ukończyła 29 lat życia.

Drugi nabór Uczestników w terminie: 18-31 sierpnia 2021 r.

Niniejszym informujemy, że przedłużamy nabór wniosków do projektu „Miejsce pracy dla Ciebie” do dnia  15 września 2021 r.

Komunikat.

Niniejszym informujemy, że przedłużamy nabór wniosków do projektu „Miejsce pracy dla Ciebie” do dnia 30 września 2021 r.

Komunikat.

Niniejszym informujemy, że przedłużamy nabór wniosków do projektu „Miejsce pracy dla Ciebie” do dnia 15 października 2021 r.

Komunikat.

Niniejszym informujemy, że przedłużamy nabór wniosków do projektu „Miejsce pracy dla Ciebie” do dnia 29 października 2021 r.

Komunikat.

Niniejszym informujemy, że przedłużamy nabór wniosków do projektu „Miejsce pracy dla Ciebie” do dnia 30 listopada 2021 r.

Komunikat.

Niniejszym informujemy, że przedłużamy nabór wniosków do projektu „Miejsce pracy dla Ciebie” do dnia 15 grudnia 2021 r.

Komunikat.

Niniejszym informujemy, że przedłużamy nabór wniosków do projektu „Miejsce pracy dla Ciebie” do dnia 31 grudnia 2021 r.

Komunikat.

Niniejszym informujemy, że przedłużamy nabór wniosków do projektu „Miejsce pracy dla Ciebie” do dnia 31 stycznia 2021 r.

Komunikat.

Niniejszym informujemy, że przedłużamy nabór wniosków do projektu „Miejsce pracy dla Ciebie” do dnia 15 lutego 2022 r.

Miejsce pracy dla Ciebie”

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza do udziału w projekcie „Miejsce pracy dla Ciebie” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.2.1.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz stworzenie dodatkowych 57 miejsc pracy dla osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Projekt skierowany jest do osób:

 • powyżej 29 roku życia (na dzień składania formularza ukończone 30 lat),
 • osób bezrobotnych (w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia) lub biernych zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, z terenu województwa świętokrzyskiego, tj.:,
  • osób po 50 roku życia, lub
  • kobiet (pozostających bez stałego zatrudnienia w okresie co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub samotnie wychowujących dziecko), lub
  • osób z niepełnosprawnościami, lub
  • osób długotrwale bezrobotnych, lub
  • osób z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie ponadgimnazjalne: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat ,
 • zamierzających podjąć zatrudnienie.

Co najmniej 30% uczestników projektu mają stanowić osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19.

Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

 1. Indywidualny plan działania – identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.
 2. Poradnictwo zawodowe – wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.
 3. Wyposażenie lub doposażenie nowo utworzonego stanowiska pracy – refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie do 25 000,00 PLN na Uczestnika Projektu. Wymagany wkład finansowy Pracodawcy min. 5 000,00 PLN.

Wsparcie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis.

Rekrutacja

Komunikat

17/03/2021

Niniejszym informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace.

Komunikat

28/09/2021

Niniejszym informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace.

Raport Komisji 28.09.2021 – pobierz>>

Komunikat

12/10/2021

Niniejszym informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace.

Komunikat

08/11/2021

Niniejszym informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace.

Niniejszym informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace.

23/11/2021

Niniejszym informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace.

12/01/2022

Niniejszym informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła prace.

——————————————————————————————————————–

W związku z dużym zainteresowaniem projektem „Miejsce pracy dla Ciebie” niniejszym zamykamy nabór wniosków do programu. Ostatni dzień przyjmowania dokumentacji konkursowej to czwartek 18 luty 2021 r.

——————————————————————————————————————–

KOMUNIKAT

W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego z uwagi na COVID-19 niniejszym wprowadzamy dodatkowe uregulowanie organizacyjne nie przewidziane w regulaminie rekrutacji, a mianowicie:

Wnioski do projektu będą przyjmowane w reżimie sanitarnym  po wcześniejszym  umówieniu telefonicznym pod  nr. 41/34 443 92 wewn. 24 lub 35 na  konkretny termin wizyty w SIPH.

Umawianie terminu wizyty rozpocznie się najwcześniej od dnia 10.02.2021 r. godz. 9.00.

Pierwszy nabór Uczestników w terminie: 15-26 lutego 2021 r.

Drugi nabór Uczestników w terminie: 18-31 sierpnia 2021 r.

Wnioski przyjmowane będą w godz. od 9.00 do 15.00.

W wyniku obu naborów zakwalifikowanych do projektu zostanie 57 osób.

Dokumenty do pobrania:

Ogólne:

Dla przedsiębiorców:

Dla uczestników projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza doradców zawodowych do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu „Miejsce pracy dla Ciebie” (RPSW.10.02.01-26-0006/20-00).

zapytanie ofertowe – pobierz>>

załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego – pobierz>>

załącznik nr 2 – wzór życiorysu – pobierz>>

Przydatne linki:

http://www.efs.gov.pl/

http://www.europa.eu/

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

http://www.wup.kielce.pl/

http:// www.mapadotacji.gov.pl/

Biuro Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Tel. 41 34-443-92

e-mail: sekretariat@siph.com.pl

II piętro

Osoby do kontaktu:

Marta Stęplewska 41 34-443-92 w. 28 m_steplewska@siph.com.pl

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Program: RPO WŚ 10.2.1

Tytuł projektu: Miejsce pracy dla Ciebie

Wartość Projektu: 2 076 624,00 PLN

Wkład własny: 285 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1 791 624,00 PLN

Termin realizacji Projektu: 01.01.2021 r. – 30.04.2022 r.

Ułatwienia dostępu