Młodzi Go 2021

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Świętokrzyskie i Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi GO 2021”

Biuro projektu „Młodzi GO 2021” obsługuje Interesantów w godz. 09.00-14.00.

Zapytania prosimy kierować na adres: mlodzigo2021@siph.com.pl

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach ogłasza III nabór do projektu „Młodzi GO 2021”.

Termin składania formularzy rekrutacyjnych:

od 17.01 do 04.02.2022 r.

Z uwagi na aktualną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19) preferowaną formą składania dokumentów aplikacyjnych jest składanie dokumentów w drodze elektronicznej, tj. w formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu. Dokumenty należy przekazać w terminie naboru na adres mailowy: mlodzigo2021@siph.com.pl

Raport oceny biznes planów – nabór 2B

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie
„Młodzi Go 2021” – nabór 3

Lista kandydatów zakwalifikowanych do doradztwa zawodowego w projekcie „Młodzi Go 2021” – nabór 3 – Suplement 1

Lista kandydatów zakwalifikowanych do doradztwa zawodowego w projekcie „Młodzi Go 2021” – nabór 3

Raport oceny biznes planów – nabór 2A

Lista kandydatów zakwalifikowanych do doradztwa zawodowego w projekcie „Młodzi Go 2021” – nabór 2B

PROJEKT Załącznik nr 1– Pismo wysyłane w związku z badaniem rynku

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Młodzi Go 2021” – nabór 2B

Lista kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Młodzi Go 2021” – nabór 2A

Protokół z oceny formalnej i merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych
złożonych w ramach naboru 2A

Projekt

Projektu „Młodzi GO 2021” realizowany jest przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach (Kielce, ul. Sienkiewicza 53, II piętro), na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-26-0008/20-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój , Poddziałanie 1.2.1. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia osób młodych pozostających bez pracy. Cel główny projektu obejmuje bezpośrednie wsparcie (w formie dotacji) osób młodych bez pracy w województwie świętokrzyskim poprzez zaangażowanie do Projektu 128 osób oraz powstanie w 2021 i 2022r. 110 nowych podmiotów gospodarczych (57 kobiet i 53 mężczyzn).

Adresat projektu – grupa docelowa

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 18 -29 lat (do dnia 30 urodzin), które:

– są bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,

– zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

– utraciły zatrudnienie po 01 marca 2020 r.*

Uczestnik Projektu musi spełniać wszystkie powyższe kryteria.

*do grupy osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca br. w wyniku pandemii COVID-19 można zaliczyć wszystkie osoby młode pozostające bez pracy, które po 1 marca 2020 r. utraciły zatrudnienie/ pracę z powodu rozwiązania czy nieprzedłużenia umowy. Do tej kategorii osób można zaliczyć zarówno osoby, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. We wszystkich sytuacjach, z uwagi na trudności w dokumentowaniu związku utraty zatrudnienia z sytuacją gospodarczą, wystarczające jest udowodnienie, że dana umowa została rozwiązana (niezależnie od powodu) lub nie została przedłużona we wskazanym okresie.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie

1.

Badanie predyspozycji – indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy.

Czas trwania: 1h/os.

Miejsce realizacji: Kielce – siedziba SIPH.

2.

Wsparcie szkoleniowe – grupowe szkolenia z zakresu przedsiębiorczości – wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji

W ramach wsparcia szkoleniowego zapewniamy:

– doświadczonych wykładowców,

– materiały szkoleniowe dla uczestnika szkolenia,

– serwis kawowy + lunch,

– zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Czas trwania: 16h (2 dni).

Miejsce realizacji: Kielce.

3.

Wsparcie finansowe na otworzenie działalności gospodarczej – dotacja
Wsparcie finansowe w wysokości do 23 050,00 zł  dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na podstawie opracowanych na okres 12 miesięcy biznes planów. Wkład własny uczestnika nie jest wymagany. Działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana na terenie województwa świętokrzyskiego i być prowadzona minimum 12 miesięcy.

4.

Finansowe wsparcie pomostowe – dotacja
Wypłacane comiesięcznie przez 6 miesięcy do 2000 zł / m-c dla osób, które otrzymały wsparcie finansowe na otworzenie działalności gospodarczej. Finansowe wsparcie pomostowe może być przeznaczone w szczególności na następujące rodzaje kosztów:

a) zapłatę danin publicznoprawnych (w tym obowiązkowe składki ZUS Uczestnika projektu),

b) koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzoną działalność gospodarczą),

c) koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę,

d) koszty opłat telekomunikacyjnych (w tym abonament lub doładowanie telefonu na kartę zarejestrowanego na firmę Uczestnika projektu, opłata za internet),

e) koszty usług pocztowych i kurierskich,

f) koszty usług księgowych,

g) koszty związane z ubezpieczeniem osób i / lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,

h) koszty usług prawnych,

i) koszty usług leasingowych dotyczących środka trwałego/wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności,

j) koszty działań informacyjno – promocyjnych,

k) koszty materiałów biurowych,

l) koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego firmy.

 Łącznie kwota dotacji: ponad 35 tys. zł. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja

 Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji obowiązujący od dnia 03.01.2022 r.

1.1 Formularz rekrutacyjny

1.2 Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego

1.3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

1.4 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

1.5 Karta oceny predyspozycji kandydata

1.6 Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

1.7 Oświadczenie o utracie zatrudnienia

1.8 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

1.9 Oświadczenie o kontynuowaniu nauki

1.10 Oświadczenie uczestnika projektu o nieuczestniczeniu w innych formach wsparcia w ramach EFS

1.11 Wzór oświadczenia ZUS ………………(druk US-7)

1.12 Oświadczenie Uczestnika Projektu – RODO

2. Wzór umowy o wsparcie szkoleniowe

3. Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

3.1 Wzór biznesplanu

3.1a Zbiór oświadczeń do biznes planu

3.2a Karta oceny formalnej biznesplanu

3.2.b Karta oceny merytorycznej biznesplanu

3.3 Standardy oceny Biznesplanów

4. Wzór umowy o udzielenie środków finansowych

4.1 Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

4.2 Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji

4.3 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim

4.4 Oświadczenie współmałżonka uczestnika projektu

4.5 Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia wsparcia finansowego

4.6 Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela

4.7 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach wsparcia finansowego

5.2 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

5.3 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

5. Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

5.1 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

5.2 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

5.3 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

5.4 Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego

5.5 Oświadczenie osób niepełnosprawnych

5.6 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach wsparcia pomostowego

5.7 Karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

5.8 Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Przydatne linki:

– http://www.efs.gov.pl/

– http://www.europa.eu/

– http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

– http://www.wup.kielce.pl/

– http:// www.mapadotacji.gov.pl/

Biuro Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Tel. 41-344-43-92

e-mail: sekretariat@siph.com.pl

II piętro

Osoby do kontaktu:

Łukasz Porębski 41-344-43-92 w.51, l_porebski@siph.com.pl

Wiesław Czepiel 41-344-43-92 w.28, w_czepiel@siph.com.pl

Piotr Brych 41-344-43-92 w.47, p_brych@siph.com.pl

Program: PO WER 1.2.1

Tytuł projektu: „Młodzi GO 2021”

Wartość Projektu: 4.512.834,60 PLN

Wkład własny: 32.866,73 PLN

Kwota dofinansowania: 4.479.967,87 PLN

Termin realizacji Projektu: 01.2021 r. – 03.2023 r.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

A tak poza tym: Projekt Młodzi GO 2021 ma specjalny kod rabatowy H&M od Dziennika , który oferuje ekskluzywne oferty i zniżki na szeroki asortyment mody dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Niezależnie od tego, czy szukasz modnych strojów, stylowych akcesoriów, czy też wygodnych ubrań, H&M ma dla Ciebie propozycję w postaci przystępnych cenowo i trwałych kolekcji mody.

Ułatwienia dostępu