Partnerzy

Głownymi partnerami Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej są:

  • Krajowa Izba Gospodarcza. Jest największą instytucją samorządu gospodarczego w Polsce. Zrzesza ponad 130 organizacji gospodarczych, do których należy około 300 tys. krajowych przedsiębiorstw. Organizuje i wspiera wszelkie działania na rzecz rozwoju i podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki i pod tym kątem ocenia działania podejmowane przez władze państwowe i samorządowe. Reprezentuje interesy polskich przedsiębiorców w stosunkach z Prezydentem RP, parlamentem i rządem, m.in. opiniując projekty aktów prawnych dotyczących gospodarki. Wspiera przedsiębiorczość opartą na wysokich standardach etycznych i uczciwej konkurencji, promuje produkty markowe, a także organizuje kursy i szkolenia. Należy do Stowarzyszenia Europejskich Izb Handlowo-Przemysłowych EUROCHAMBRES, zrzeszającym europejskie izby gospodarcze oraz Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu.
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z funduszy strukturalnych.
  • Dyrekcja Generalna ds. przedsiębiorczości Komisji Europejskiej jest odpowiedzialna za sprawy związane z tworzeniem przyjaznego środowiska dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym promowania innowacyjności przedsiębiorstw. Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa współpracuje z Dyrekcją w ramach prowadzenia Centrum Euro Info.
  • Biuro ds. niemiecko – polskich kontaktów gospodarczych. Zadaniem Biura jest inicjowanie i wspieranie kontaktów kooperacyjnych między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MSP) z dzielnicy Lichtenberg i przedsiębiorstwami w Polsce. Nadrzędny cel stanowią kooperacje transgraniczne przedsiębiorstw z Berlina – Lichtenberg a przedsiębiorstwami w Polsce, sięgające w miarę możliwości aż do rozwoju wspólnych produktów i usług.
  • Świętokrzyski Urząd Marszałkowski. Urząd stanowi jednostkę organizacyjną Samorządu Województwa Świętokrzyskiego i jest jednostką pomocniczą dla realizowania zadań Marszałka Województwa oraz Zarządu  i Sejmiku Województwa. Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności: pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,  pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
  • „Program „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Jest to ogólnopolski program promocji kultury przedsiębiorczości, organizowany od 1998 r. przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” Krajowej Izby Gospodarczej, nagradzający firmy, które w relacjach z klientami, dostawcami, pracownikami, społecznością lokalną oraz władzą lokalną i państwową postępują fair play. Poprzez rzetelność weryfikacji program stał się pożądanym narzędziem budowania prestiżu i wiarygodności firm na rynku krajowym i rynkach zagranicznych. http://www.fairplay.pl/

Zobacz również