Legalizacja

Szanowni Państwo,

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną, legalizacja dokumentów handlowych będzie się odbywała jedynie w środy i czwartki w godz. od 10.00 do 14.00. W razie zaistnienia wyjątkowej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny: 602 501 496 lub e-mailowy: j_bator@siph.com.pl.

Legalizacja dokumentów handlowych Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie. Rodzaje legalizowanych i wystawianych przez Izbę dokumentów: 

  •  Różne dokumenty handlowe: faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.
  • Dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty związane z przewozem.
  • Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
  • Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.
  • Kopie i kserokopie dokumentów poświadczane za zgodność z okazanymi oryginałami.
  • Poświadczanie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
  • Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

O legalizację dokumentów i świadectwa pochodzenia mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce. Czynności legalizacyjne dla przedsiębiorstw mających swoją siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego dokonywane są w Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Dokumenty do pobrania i aktualny cennik

Informacji udziela 
Jolanta Sobala
Główny specjalista
tel: 41 344 43 92
fax: 41 344 43 92
e-mail: j_sobala@siph.com.pl